Strona główna
  Usługi Księgowe | Analiza Ekonomicza | Doradztwo Podatkowe | Usługi Audytoroskie | Usługi Prawne | Obsługa B.H.P. | Ubezpieczenia | Sprzedaż oprogramowania | Nasza Polityka | Nasze Artykuły | Ogłoszenia | Kariera |Linki|Kontakt  

 


 

Ocena sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa umożliwia dokonanie oceny aktualnej kondycji przedsiębiorstwa i jego wyników. Jest ona bezpośrednio wykorzystywana w zarządzaniu finansowym.
Do tej oceny stosuje się najczęściej:

 • analizę porównawczą danych rocznych i wieloletnich,
 • analizę struktury danych,
 • analizę wskaźnikową,
 • analizę wybranych zagadnień.

Analiza porównawczą danych rocznych i wieloletnich polega na ustaleniu wzrostu lub zmniejszenia poszczególnych składników bilansu oraz rachunku zysków i strat zarówno w wartościach bezwzględnych jak i względnych.

Analiza struktury danych polega na ustaleniu i ocenie udziału poszczególnych składników danego sprawozdania w wartości łącznej.

Analizę porównawczą danych rocznych i wieloletnich oraz analizę struktury danych uważa się za analizę wstępną, ponieważ dostarcza jedynie ogólnych informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa.

Analiza wskaźnikowa polega na ustaleniu wyników zestawu z górny ustalonych wskaźników oraz zbadaniu i zinterpretowaniu tych wyników, względem wyników wcześniejszych okresów, przeciętnych w branży, w gospodarce narodowej itp.. Jest ona pogłębieniem analizy wstępnej. Analiza wskaźnikowa najczęściej przedstawia sytuację przedsiębiorstwa w określonym momencie.
Wyróżnia się następujące grupy wskaźników: ogólnej sytuacji majątkowej i finansowej, płynności, obrotowości (efektywności wykorzystania majątku), wspomagania finansowego (zadłużenia), rentowności oraz rynku kapitałowego.

Przykłady wskaźników wykorzystywanych w analizie wskaźnikowej:

Wskaźniki ogólnej sytuacji majątkowej i finansowej:

 • wskaźnik zastosowania kapitałów własnych = kapitał własny : majątek trwały
 • wskaźnik zastosowania kapitałów obcych = kapitał obcy : majątek obrotowy
 • wskaźnik struktury kapitału = kapitał własny : majątek obrotowy
 • wskaźnik struktury majątku = majątek trwały : majątek obrotowy
 • wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej = kapitał własny / majątek trwały : kapitał obcy / majątek obrotowy lub kapitał własny / kapitał obcy : majątek trwały / majątek obrotowy

Wskaźniki płynności:

 • wskaźnik bieżącej płynności (CR – current ratio) = majątek obrotowy : zobowiązania bieżące
 • wskaźnik szybkiej płynności (QR – quick ratio)    = aktywa bieżące – (zapasy + rozliczenia międzyokresowe czynne) : zobowiązania bieżące lub środki pieniężne + inne krótkoterminowe aktywa finansowe + należności: zobowiązania bieżące
 • wskaźnik płynności gotówkowej (cash ratio)        = środki pieniężne + papiery wartościowe przeznaczone do obrotu  : zobowiązania bieżące (pokrycia zobowiązań bieżących środkami pieniężnymi)

Wskaźniki obrotowości (efektywności wykorzystania majątku):

 • wskaźnik obrotowości majątku =  przychody ze sprzedaży : przeciętny stan aktywów ogółem
 • wskaźnik obrotowości majątku trwałego =  przychody ze sprzedaży : przeciętny stan aktywów trwałych
 • wskaźnik obrotowości majątku obrotowego =  przychody ze sprzedaży : przeciętny stan aktywów obrotowych
 • wskaźnik rotacji zapasów =  k-ty wytworzenia sprzedanych produktów (zastępczo: przychody ze sprzedaży) : przeciętny stan zapasów
 • wskaźnik rotacji zapasów w dniach =  przeciętny stan zapasów × 360 : k-ty wytworzenia sprzedanych produktów (zastępczo:  przychody ze sprzedaży) albo 1 : wskaźnik rotacji zapasów
 • wskaźnik obrotowości zapasów materiałowych w dniach = przeciętny stan zapasów materiałowych × 360 : koszty zużytych materiałów
 • wskaźnik obrotowości zapasów wyrobów gotowych w dniach =  przeciętny stan zapasów wyrobów gotowych w dniach × 360 : koszty wytworzenia wyrobów gotowych
 • wskaźnik rotacji należności =  przychody ze sprzedaży : przeciętny stan należności
 • wskaźnik rotacji należności w  dniach =  przeciętny stan należności × 360 : przychody ze sprzedaży lub 1 : wskaźnik rotacji należności
 • wskaźnik okresu spłaty zobowiązań =  zobowiązania bieżące × 360 : koszty własne sprzedaży
 • udział należności trudnościągalnych w należnościach ogółem = należności trudnościągalne : należności ogółem
 • udział należności trudnościągalnych w przychodach ze sprzedaży = należności trudnościągalne : przychody ze sprzedaży
 • udział należności w zysku ze sprzedaży = należności : zysk ze sprzedaży
 • udział należności w aktywach ogółem  = należności : aktywa ogółem 

Wskaźniki wspomagania finansowego (zadłużenia):

 • wskaźnik ogólnego zadłużenia DR = zobowiązania ogółem : aktywa ogółem
 • wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku = kapitał własny : aktywa ogółem
 • wskaźnik relacji zobowiązań do kapitału własnego = zobowiązania ogółem : kapitał własny
 • wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe : kapitał własny
 • wskaźnik relacji zobowiązań długoterminowych do ogółu zobowiązań = zobowiązania długoterminowe : zobowiązania ogółem
 • wskaźnik pokrycia zobowiązań długoterminowych = majątek trwały netto : zobowiązania długoterminowe
 • wskaźnik pokrycia odsetek od zaciąg. zobowiązań z uzysk. efektów finansowych = zysk netto + pod. dochodowy + odsetki : odsetki
 • wskaźnik pokrycia zobowiązań nadwyżką finansową = zysk netto + amortyzacja : przeciętny stan zobowiązań
Wskaźniki rentowności:
 • wskaźnik rentowności sprzedaży netto (ROS – return on sale) = zysk netto × 100% : przychody ze sprzedaży
 • wskaźnik rentowności sprzedaży brutto = zysk ze sprzedaży × 100% : przychody ze sprzedaży w cenach brutto
 • wskaźnik rentowności majątku (ROA – return on assets) = zysk netto × 100% : przeciętny stan aktywów
 • wskaźnik rentowności majątku trwałego = zysk netto × 100% : przeciętny stan aktywów trwałych
 • wskaźnik rentowności majątku obrotowego = zysk netto × 100% : przeciętny stan aktywów obrotowych
 • wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE – return on equity) = zysk netto × 100 % : przeciętny stan kapitału własnego

 

 

Biuro Rachunkowe Łódź , Definicje analizy ekonomicznej, Ewidencja kosztów, Analiza ekonomiczna, Analiza finansowa, Rachunek kosztów, Kalkulacja, Budżetowanie, Ocena sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa, Szacowanie szkód ..