Zmiany w opodatkowaniu VAT dostaw nieruchomości

Mocą ustawy zmieniającej z dnia 4 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r., poz. 1520) została zmieniona definicja pierwszego zasiedlenia zawarta w art. 2 pkt. 14 ustawy o podatku od towarów i usług. Obecnie przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi albo rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej obiektu. Pojęcie „wartości początkowej” definiują z kolei przepisy ustaw o podatku dochodowym.

Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia ma zasadnicze znacznie dla ustalenia, czy dostawa nieruchomości będzie korzystała jednego ze zwolnień od podatku VAT, przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 10 lub pkt 10a, czy też nie. Z pierwszego zwolnienia nie korzystają dostawy budynków, budowli lub ich części dokonywane w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, jak również dostawy tych obiektów zaistniałe przed upływem dwóch lat od pierwszego zasiedlenia. Drugie zwolnienie obecnie będzie można zastosować w sytuacji, jeżeli łącznie będą spełnione następujące trzy warunki:

a) nie ma zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT,

b) w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

c) dokonujący dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki to nie przekroczyły one 30% wartości początkowej obiektu.

Dodatkowo mocą art. 1 pkt 10 lit b ustawy zmieniającej uchylony został przepis zawarty w art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, który do tej pory znosił trzeci warunek (wymieniony wyżej pod lit. c) jeżeli budynki, budowle lub ich części po ulepszeniu były wykorzystywane przez dokonującego dostawy do czynności opodatkowanych przez co najmniej pięć lat.

Zgodnie z art. 28 ustawy zmieniającej powyższe zmiany weszły w życie z dniem 1 września 2019 roku.

Łódź, dnia 31.12.2019 roku.

Autor: Mariola Kaźmierczak, doradca podatkowy (nr wpisu 01259)

warto przeczytać:

WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner