Artykuły

Artykuły

Odliczenie podatku vat naliczonego od zakupu usługi przejazdu taksówką osobową na podstawie paragonu fiskalnego oraz od nabyć towarów i usług dokonanych przez taksówkarza.

Czynny podatnik podatku VAT jest co do zasady uprawniony do odliczenie podatku naliczonego od dokonanych przez niego nabyć towarów i usług w zakresie w jakim są one wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (bezpośrednio lub pośrednio). Wyjątek stanowią przypadki wskazane w art. 88 ustawy o VAT. Dokumentami uprawniającymi do odliczenia podatku od towarów i usług są m.in.: faktury, faktury zaliczkowe,

Czytaj więcej »

Grzywna z tytułu nieterminowego płacenia podatku

W 1789 roku w liście do Jean-Baptiste Leroy’a, Benjamin Franklin napisał „ (…) Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.” O słuszności tej wypowiedzi przekonał się nie jeden podatnik a każdy z nas powinien zawsze pamiętać o konieczności zapłaty zobowiązania podatkowego w terminie. „Podatek, to obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego,

Czytaj więcej »

Zasady prowadzenia akt osobowych pracownika 2020

Poczynając od 1 stycznia 2019 roku wprowadzone zostały zasadnicze  zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej. Dokumentacja pracownicza obejmuje prowadzone odrębnie dla każdego pracownika: akta osobowe oraz tzw. dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Obowiązek prowadzenia  akt  osobowych  pracowników  przez  pracodawców  wynika  wprost  z  art.  94  pkt. 9a  k.p.. Akta  osobowe  pracowników  prowadzi  się  w  sposób  wynikający  z  przepisów  rozporządzenia 

Czytaj więcej »

Nowy plik JPK_VAT7

W dniu dzisiejszym wchodzą w życie zmiany w zakresie składania deklaracji rozliczeniowych z tytułu podatku od towarów i usług wraz z nowym plikiem JPK_VAT nr 7. Według zapowiedzi Ministerstwa Finansów zmiana ta ma uprościć raportowanie rozliczeń w zakresie VAT oraz uszczelnić ściągalność tego podatku. Jeśli chodzi o te aspekty sprawy, to na pewno ten drugi cel zmiany raczej zostanie

Czytaj więcej »

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych od 2020 roku

Z dniem 1 stycznia 2020 roku weszły w życie przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1649). Ustawa ta wprowadziła szereg zmian w m.in. w: ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która otrzymała też nowy tytuł (Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych) (tekst jedn. Dz.U.

Czytaj więcej »

Zmiany w opodatkowaniu VAT dostaw nieruchomości

Mocą ustawy zmieniającej z dnia 4 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r., poz. 1520) została zmieniona definicja pierwszego zasiedlenia zawarta w art. 2 pkt. 14 ustawy o podatku od towarów i usług. Obecnie przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi albo rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich

Czytaj więcej »

Nowa klasyfikacja PKWiU, nowa matryca stawek VAT i WIS

Nowa klasyfikacja. Dla potrzeb podatku od towarów i usług obecnie stosowana jest Polska Klasyfikacja Towarów i Usług z 2008 roku. Jest to klasyfikacja wprowadzona dekretem z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U. nr 207, poz. 1293). Tak będzie do 31 marca 2020 roku. Od 1 listopada 2019 roku weszły w życie nowe regulacje dotyczące zasad klasyfikacji towarów i usług

Czytaj więcej »

Środki pieniężne na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych

Streszczenie Jedną z najskuteczniejszych form pomocy finansowej służącej wspieraniu przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych jest możliwość ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków pieniężnych w celu założenia działalności gospodarczej. Choć wartość dotacji, które można uzyskać nie jest znaczna, wielu bezrobotnych co roku korzysta z tej formy pomocy. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie rozpatrzony, ustawa wymaga spełnienia przez ubiegającego się o pomoc

Czytaj więcej »

Obowiązkowy od 1 listopada 2019 roku split payment i kolejne nowe sankcje

Od 1 listopada 2019 roku wchodzi znów szereg zmian w przepisach, dotyczących przedsiębiorców, a w tym istotne zmiany zaczynają obowiązywać w „mechanizmie podzielonej płatności – MPP”. Od tej daty w wielu przypadkach stosowanie MPP będzie obowiązkowe. Tak na przykład będzie w odniesieniu do transakcji, które do tej pory znajdowały się w załączniku nr 14 (m.in. usługi budowlane), do których

Czytaj więcej »

O białej liście podatników i nowych sankcjach podatkowych

W dniu 1 września 2019 roku weszło w życie kilka nowych przepisów. Między innym mocą nowelizacji ustawy z dnia 12.04.2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, opublikowanej w Dz.U. z 2019 r., poz. 1018, zaczął obowiązywać nowy rejestr podatników, to jest Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych

Czytaj więcej »

Odwrócone obciążenie w VAT

Na mocy noweli ustawy o podatku od towarów i usług uchwalonej 26 lipca 2013 roku (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1027), z dniem 1 października 2013 roku weszły w życie nowe przepisy regulujące odwrotne obciążenie w obrocie tzw. towarami wrażliwymi. Są nimi niektóre wyroby ze stali, miedzi, złoto, paliwa oraz niektóre odpady i surowce wtórne. Dokładny wykaz tych towarów została zamieszczony

Czytaj więcej »

Koniec obowiązku korygowania kosztów uzyskania przychodów

Nadchodzi koniec obowiązkowej korekty kosztów uzyskania przychodów przy braku zapłaty zobowiązania. Przepisy, które wprowadziły taki obowiązek weszły w życie z początkiem 2013 roku. Spędzają one sen z oczu podatnikom podatku dochodowego oraz księgowym, którzy zostali zmuszeni do comiesięcznej mozolnej weryfikacji rozrachunków z kontrahentami, często przy użyciu programów księgowych, które nie nadążyły nad zmianami w przepisach podatkowych. Przepisy te, co

Czytaj więcej »

Co wybrać, kredyt czy leasing?

Przedsiębiorcy bardzo często stają przed problemem sposobu sfinansowania zakupu środków trwałych. Rozwiązaniem tego dylematu może być zaciągniecie kredytu bankowego lub też zawarcie umowy leasingu. W takiej sytuacji, najczęściej biuro rachunkowe otrzymuje prośbę o odpowiedź na pytanie, co bardziej opłaci się – kredyt czy też leasing? Dobry księgowy sprawnie obliczy, co jest bardziej opłacalne w konkretnej sytuacji. Powszechnie wiadomo, że kredyt to pisemna umowa zawarta pomiędzy

Czytaj więcej »

Jaką księgowość prowadzi oddział firmy?

Definicja „oddziału” jest zawarta w art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. z 2013 roku za Dz.U. poz. 672 z późn.zm.). Zgodnie z tym przepisem, oddział to wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem jego działalności. Oddział nie posiada osobowości prawnej, a więc nie

Czytaj więcej »

Przedmiot umów długoterminowych w regulacjach rachunkowości

Jakkolwiek doktryna cywilna między innymi dzieli umowy na: umowy krótkoterminowe i umowy długoterminowei, to jednak z punktu widzenia międzynarodowych (MSR nr 11)ii i krajowych (ustawa o rachunkowości i KRS nr 3)iii regulacji rachunkowości podział ten następuje według nieco innych kryteriów. Pomiędzy poszczególnymi regulacjami rachunkowości występują w zakresie umów długoterminowych pewne różnice. Największe dotyczą tego, co może być przedmiotem takich umów, przy

Czytaj więcej »
WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner